melancholia
Unwell
melancholia
+
chả bao giờ chán nhìn bokeh.
+
+
+
+
+
+
+
a very strange time of my life.
+
saigon turning dark
+